• Deklaracja dostępności spdydnia

   SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ JADWIGI W DYDNI zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej spdydnia.

   • Data publikacji strony internetowej:
   • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

   Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

   Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

   Treści niedostępne

   • Brak jest transkrypcji opisowej materiałów dźwiękowych.
   • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
   • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
   • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
   • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
   • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
   • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
   • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
   • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
   • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
   • Na stornie nie zapewniono poprawnie sformułowanej alternatywy dla treści nietekstowej.

   Wyłączenia

   • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

   Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

   • Deklarację sporządzono dnia:
   • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Pocałuń.
   • E-mail: gimnazjumdydnia@wp.pl
   • Telefon: 509095257

   Każdy ma prawo:

   • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

   Żądanie musi zawierać:

   • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
   • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
   • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

   Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

   Skargi i odwołania

   Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

   • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dydni
   • Adres: 36-204 Dydnia 221
   • E-mail: gimnazjumdydnia@wp.pl
   • Telefon: 134303480

   Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

   • Szkoła jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

   • Budynek główny składa się z trzech kondygnacji. Od strony dziedzińca posiada podjazd do windy, windę, w budynku są toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

   • W budynku znajduje się pięć wejść, z czego dwa są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazdy).

   • Schody i korytarze spełniają normy szerokości, schody posiadają spoczniki. W budynku brak pochylni, platform.

   • Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

   • W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a. Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

   • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

   Informacje dodatkowe

   Ułatwienia

   • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
   • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
   • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

   Inne informacje i oświadczenia

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni
    • Dyrektor - tel. 13 43 034 80
     Sekretariat
     tel. 13 43 034 80
     tel. 13 43 035 30
     tel. 13 43 035 32
     tel. 13 43 035 50

     Sekretariat czynny: Pn. - Pt. w godz. od 7.00 do 15.00
    • SZKOŁA PODSTAWOWA
     im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni
     36 - 204 Dydnia 221
     Poland
    • https://spdydnia.pl
   • Logowanie