• Procedura określająca standard obsługi osób z niepełnosprawnościami (uczniów, kadry dydaktycznej i administracyjnej, osób z otoczenia, np. rodziców) w budynku/budynkach niedostępnych z uwagi na występujące bariery architektoniczne

   • 20.01.2022 22:59
   • Procedura ...
   • Procedura określająca standard obsługi osób
    z niepełnosprawnościami (uczniów, kadry dydaktycznej
    i administracyjnej, osób z otoczenia, np. rodziców)
    w budynku/budynkach niedostępnych
    z uwagi na występujące bariery architektoniczne

     

    § 1

    Wstęp

    1. Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni, zwana dalej „Szkołą", zapewnia obsługę osób z niepełnosprawnościami.

    Za osobę z niepełnosprawnością uznaje się osobę, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych.

    1. Procedura określa sposób postępowania pracowników Szkoły w stosunku do osób z  niepełnosprawnościami.

     

    § 2

    Udogodnienia architektoniczne

    1. Dwa wejścia do budynków Szkoły są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

    2. Przy wejściach, o których mowa w ust. 1, znajduje się dzwonek, którym osoba

    z niepełnoprawnością (np. rodzic ucznia danej szkoły) powiadamia pracownika Szkoły o swojej obecności. Po otrzymaniu sygnału pracownik, udziela osobie pomocy w załatwieniu sprawy.

    1. Do obsługi osób z niepełnosprawnościami wyznaczam:

    Pana Ryszarda Szajnowskiego - konserwatora szkolnego.

    1. Wejścia do budynku Szkoły wyposażone są w podjazd dla osób z niepełnosprawnościami.

    2. Pracownicy portierni, znajdującej się na parterze budynku, informują pracowników szkoły o potrzebie obsługi osoby z niepełnosprawnością (np. konsultacja rodzica z  nauczycielem).

    3. Obsługa osób z problemami w poruszaniu się (w tym osób

    z niepełnosprawnościami) odbywa się na parterze budynku, w wyznaczonym w tym celu miejscu, zapewniającym swobodny dostęp oraz zapewnienie adekwatnej poufności.

     

    § 3

     Etapy obsługi osób z niepełnosprawnościami

     

    Osoba z niepełnosprawnością, jeżeli jest taka potrzeba, uzyskuje pomoc od pracowników Szkoły.

    1. W celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy wyznaczony pracownik (Konserwator) przeprowadza wstępną rozmowę z klientem.

    2. Po ustaleniu przedmiotu sprawy pracownik, o którym mowa w ust. 1, informuje pracownika Szkoły właściwego rzeczowo do rozpatrzenia sprawy (np. rodzic konsultujący się z nauczycielem) o konieczności obsłużenia osoby

    z niepełnosprawnością bez zbędnej zwłoki.

    1. Pan Konserwator udziela osobie z niepełnosprawnością pomocy w dotarciu do miejsca obsługi, a po zakończonej obsłudze pomaga w opuszczeniu budynku Szkoły.

     

     § 4

    Postanowienia końcowe

    Niezależnie od zapisów niniejszej procedury, każdy pracownik Szkoły, mając na uwadze zapisy Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, zobowiązany jest okazać osobie z niepełnosprawnością wszelką pomoc.

     

     

     

     

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni
   • sp_dydniaz@poczta.onet.pl
   • psgpsg1@wp.pl
   • Dyrektor - tel. 13 43 034 80 Sekretariat tel. 13 43 034 80 tel. 13 43 035 30 tel. 13 43 035 32 tel. 13 43 035 50 Sekretariat czynny: Pn. - Pt. w godz. od 7.00 do 15.00
   • SZKOŁA PODSTAWOWA im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni 36 - 204 Dydnia 221 Poland
   • https://spdydnia.pl
  • Logowanie